Požiadať o prednášku
Informácie o prednáške
Cena: bezplatne
Dostupnosť: celoročne
Počet osôb: max. 30 študentov (1. trieda)
Potrebné materiálové a technické zabezpečenie
Usporiadanie miestnosti: sedenie v kruhu na stoličkách bez lavíc, 1 stôl pre uloženie ochutnávky. Organizátori prídu vždy min. 20 min pred začiatkom podujatia.
Poskytovateľ
Fórum náboženstiev sveta Slovensko
Fórum náboženstiev sveta – Slovensko je dobrovoľným združením občanov a právnických osôb, vytvoreným s cieľom kultivovať harmóniu medzi náboženskými, duchovnými a kutúrno-civilizačnými spoločenstvami sveta, podporovať ich medzinárodnú angažovanosť a spoluprácu s vládnymi a mimovládnymi inštitúciami s cieľom dosiahnuť spravodlivý, mierový a trvalo udržateľný svet.
Prednášajúci
Zaradenie prednášky
Dostupnosť: Offline
Charakter: Pre školyMimoškolské
Spôsobilosti: Kritické mysleniePráca s informačnými zdrojmiUčiteľské zručnosti
Cieľová skupina: Deti a mládežPedagógovia
Typ školy: Základné školyGymnáziáStredné odborné školy
Časový rozsah: Do 120 minút
Témy: Ľudské práva

Stretnú sa kresťan, moslim a žid…

Diskusná séria „Stretnú sa kresťan, moslim a žid…“ sa zameriava predovšetkým na interaktívne vzdelávanie pre mládež vo veku 14-18 rokov zamerané na budovanie schopnosti rozumieť etnickým, kultúrnym a náboženským odlišnostiam, viesť dialóg s predstaviteľmi iných etník, kultúr a náboženstiev, rozvíjať v sebe motiváciu pochopiť príčiny extrémizmu a xenofóbie a vôľu prekonať ich. Projekt je zameraný na podporu hodnotového ukotvenia žiakov stredných škôl najmä (ale nielen) v periférnych regiónoch Slovenska najviac ohrozených rastom xenofóbie a náboženskej neznášanlivosti. Spája hĺbkovú diskusiu s intenzívnym zážitkom, ktoré doteraz podnietili vyše 500 žiakov, desiatky pedagógov, ako aj stovky záujemcov z radov širokej verejnosti uvedomiť si podstatný význam medzietnického a medzináboženského pluralizmu a spolužitia vo vzájomnej úcte.

Hlavnými hosťami diskusií sú duchovní predstavitelia troch monoteistických náboženstiev – kresťanstva, judaizmu a islamu, skutočné životné vzory, ktoré o hodnotách – demokratických, morálnych a duchovných – nielen hovoria, ale nimi žijú. Diskusií so študentmi sa zúčastňujú rabín Misha Kapustin, evanjelický kňaz František Ábel, katolícky kňaz Félix Mária a moslimský imám Mohamad S. Hasna.

Súčasťou projektu sú verejné diskusie, výstupy na webstránkach a sociálnych sieťach, video materiál, argumentačné podklady pre pedagógov (verzia web, verzia print) a „know-how manuál“ pre prácu so žiakmi a študentami.

Projekt prispieva k rozvoju dôvery a spolupráce medzi predstaviteľmi náboženských komunít, zdokonaleniu kompetencií mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život, mobilizuje podobne zmýšľajúcich pedagógov k spolupráci a vytvára predpoklady pre rozšírenie podobných aktivít v ďalších regiónoch Slovenska.

 

Prednáška je určená pre max. 30 študentov (1 trieda), vo výnimočných prípadoch je možné spojiť 2 triedy.

Program pre študentov trvá 90 minút. Ponúkame aj stretnutie s učiteľmi náuky o spoločnosti, dejepisu, geografie, náboženstva, etiky či školskými psychológmi, pre ktorých je téma zaujímavá. Uvítame, ak sa pri tejto príležitosti na Vašej pôde stretneme aj s učiteľmi z iných škôl vo Vašom okolí.

V prípade záujmu o prednášku, prosím, kliknite na POŽIADAŤ O PREDNÁŠKU alebo napíšte na marek@fwr.sk.

Zoznam navštívených škôl

  • 07.10.2019: SOŠ Dubnica nad Váhom
  • 07.10.2019: SPŠ dopravná, Trnava